سامانه ارتباط با ریاست

دیدارهای مردمی با ریاست دانشگاه:

  • روزهای یکشنبه از ساعت 8 تا 13 دیدارهای مردمی با ریاست دانشگاه برقرار می باشد